Baseino, povandeninio masažo vidaus tvarkos taisyklės Klaipėdoje - Affidea Lietuva

Baseino, povandeninio masažo vidaus tvarkos taisyklės Klaipėdoje

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. “Vėtrungės klinikos” baseino valdytojas (toliau – Valdytojas) – UAB Kuncų ambulatorinė klinika (įmonės kodas 141292840, registracijos adresas Kuncų g. 12-54, Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

2. “Vėtrungės klinikos” terapiniame baseine, esančiame Paryžiaus Komunos g. 10A, Klaipėdoje, (toliau – Baseinas) lankytojai gali gauti šias paslaugas: mankštą vandenyje, stuburo tempimo įrangą, masažines sroves.

3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka susimokėjo už apsilankymus, įsigijo abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į baseiną.

4. Taisyklės nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (Baseino vidaus tvarką lankytojams) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams Baseino ir povandeninio masažo patalpose, Baseino ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas.

5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino, povandeninio masažo vonių lankytojams. Asmuo, įgydamas teisę naudotis Baseino, povandeninio masažo paslaugomis, prisiima atsakomybę, kad su Taisyklėmis susipažino ir, naudodamasis baseino, povandeninio masažo paslaugomis, jų laikosi.

6. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti Baseiną ar povandeninio masažo vonias rekomenduojama pasitikrinti sveikatą ir turėti gydytojo pažymą, kad gali mankštintis baseine. Baseino darbuotojai pasilieka teisę paprašyti gydytojo pažymos.

7. Už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Baseino  teikiamomis paslaugomis atsako pats lankytojas. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako už lankytojo sveikatos sutrikimus, sužalojimus ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius lankantis Baseine, povandeninio masažo voniose.

8. Lankytojai į baseiną, povandeninio masažo vonias įleidžiami tik susimokėjus kasoje arba pagal gydytojo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo sąrašus nurodytomis dienomis ir valandomis.

9. Baseine, povadeninio masažo voniose draudžiama lankytis šiems asmenims:

9.1.  sergantiems infekcinėmis ligomis;

9.2.  sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

9.3.  asmenims su atviromis žaizdomis;

9.4.  nelaikantiems šlapimo ar išmatų;

9.5.  asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

9.6.  asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;

9.7.  asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę darbuotojams ir lankytojams, Baseino patalpų saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;

9.8.  pašaliniams asmenims.

10. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens, įsigijus bilietą, bei galintis jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje.

11. Vaikai iki 16 metų gali lankytis baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.

12. Baseinas, povandeninio masažo vonios gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų, treniruočių, nenumatytais atvejais, apie tai įspėjus iš anksto Baseino stenduose, internetiniame puslapyje www.vetrungesklinika.lt.

13. Lankytojai privalo palikti baseiną likus 30 min. iki lankytojams skirto paskutinės valandos darbo pabaigos.

14. Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių Taisyklių punktą bei įspėjus Baseino darbuotojui, turi nedelsiant palikti Baseino, povandeninio masažo patalpas.

15.  Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

 

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

16. Apsilankymo baseine, povandeninio masažo voniose kainos pateikiamos registratūroje ir interneto puslapyje www.vetrungesklinika.lt. Susimokama registratūroje, o apsilankymo laikas derinamas reabilitacijos skyriuje.

17. Parduodamų čekių kiekis turi atitikti faktinį įeinančių į Baseiną asmenų skaičių.

18. Apsilankymai į baseiną, povandeninio masažo vonias gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai baseinas yra užpildytas lankytojų.

19. Asmeniui, susimokėjus ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino, povandeninio masažo paslaugomis, pinigai negrąžinami ir nekeičiami.

20. Susimokėjus už apsilankymą vienai valandai, praleisto laiko trukmė nuo įsigijimo iki išėjimo iš persirengimo kambario yra 1 val. (45 min. mankštai, 15 min. prausimuisi bei persirengimui). Baseine yra laikrodis, lankytojas pats stebi ir kontroliuoja savo laiką Baseine. Pinigai už nepilnai išnaudotą laiką lankytojui negrąžinami.

21. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta) skaičiuojamas mokestis už papildomai praleistą laiką už kiekvieną papildomą minutę proporcingai sumokėtos kainos ir papildomai praleisto laiko santykiu. Mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.

22. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi susimokėti iš naujo.

24. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, registratūros darbuotojas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybę bei amžių patvirtinantį dokumentą.

 

III. SPINTELĖS RAKTAS, JO PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

25. Lankytojui įsigijus bilietą į Baseiną, išduodamas spintelės raktelis, kuris priskiriamas kiekvienam lankytojui individualiai.

26. Pametus raktelį, į kasą yra sumokama 3 eurai.

27. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

28. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant atrakinti ne savo spintelę, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.

 

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

29. Administracija neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo spintelėse.

30. Lankytojų palikti daiktai saugomi viršutinių rūbų rūbinėje 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

31. Lankytojai privalo pasirūpinti šlepetėmis, tinkamomis avėti drėgnoje patalpoje, maudymosi glaudėmis/kostiumais, plaukimo kepuraitėmis, akiniais, rankšluosčiais, higienos reikmenimis (prausimosi priemonė, kempinė ir pan.).

32. Vienkartinius antbačius, sauskelnes, kepuraites ir rankšluosčius galima įsigyti registratūroje.

33. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

34. Lankytojai, nemokantys plaukti, turi laikytis atsargumo ir būti Baseino negiliame plote.

35. Baseine, povandeninio masažo vonioje atsiradus bet kokiems sveikatos sutrikimams, lankytojai privalo kreiptis į Baseino darbuotoją.

36. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Baseiną, jeigu to reikalauja personalas (pvz., evakuacijos atveju ar pažeidus Vidaus tvarkos taisykles).

 

V. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

37. Lankytojas turi teisę naudotis Baseino, povandeninio masažo vonių inventoriumi, kuris skirtas  lankytojams prieš tai suderinus su Baseino darbuotoju;

38. Lankytojas įsipareigoja:

38.1     prieš pradėdamas naudotis Baseino, povandeninio masažo vonių teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
38.2     būdamas Baseine, povandeninio masažo voniose ir naudodamasis teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
38.3     vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
38.4     naudotis baseinu taip, kaip to reikalauja baseino taisyklės.

VI. ADMINISTRACIJOS TEISĖS

39. Baseino darbuotojai turi teisę:

39.1. į Baseiną, povandeninį masažą neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino, povandeninio masažo vonių higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

39.2. į Baseiną, povandeninio masažo vonias neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis Taisyklių;

39.3. uždrausti toliau naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, jeigu jie nesilaiko Taisyklių, pažeidžia kitų lankytojų saugumą, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

39.4. bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą be išankstinio įspėjimo;

39.5. vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai.

 

VII. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

40. Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pasinaudoti Baseino, povandeninio masažo vonių paslaugomis lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).

41. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną, povandeninį masažą neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.).

42. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Baseino inventoriui.

 

VIII. DRAUDIMAI

43. Baseine, povandeninio masažo voniose draudžiama:

43.1.     atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;

43.2.     atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;

43.3.     lankytis su gyvūnais;

43.4.     gadinti baseine esantį inventorių;

43.5.     garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos,

43.6.     bėgioti baseino, povandeninio masažo patalpose ir ant baseino bortelio (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;

43.7.     spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;

43.8.     avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki viršutinių rūbų rūbinės;

43.9.     lankytojui naudotis ne jam priskirtu rakteliu;

43.10. šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, bokštelių, siekiant nardyti;

43.11. vaikščioti pašaliniams asmenims;

43.12. naudotis baseinu, povandeninio masažo voniomis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

43.13. atsinešti į dušus ir juose naudoti užpilus, ekstraktus, skutimosi, depiliavimo priemones;

43.14. skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kitose patalpose;

43.15. gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kitus daiktus) persirengimo kambariuose;

43.16. filmuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras leidimas;

43.17. fotografuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras leidimas;

43.18. pilti gėrimus į baseinus.

 

IX. ATSAKOMYBĖ

44. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

45. Administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.

46. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

47. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.

48. Administracija nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.

49. Administracija už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS MŪSŲ BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ.