Baseino, povandeninio masažo vidaus tvarkos taisyklės Klaipėdoje - Affidea Lietuva

Baseino, povandeninio masažo vidaus tvarkos taisyklės Klaipėdoje

I. Bendrosios nuostatos

1 Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino, povandeninio masažo vonių lankytojams. Asmuo,
įgydamas teisę naudotis Baseino, povandeninio masažo paslaugomis, prisiima atsakomybę, kad su Taisyklėmis
susipažino ir, naudodamasis baseino, povandeninio masažo paslaugomis, jų laikosi.

Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti Baseiną ar povandeninio masažo vonias, rekomenduojama
pasitikrinti sveikatą ir turėti gydytojo pažymą, kad gali mankštintis baseine. Baseino darbuotojai pasilieka teisę
paprašyti gydytojo pažymos.

2 Už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Baseino ir povandeninio masažo paslaugomis atsako pats
lankytojas. Administracija ir darbuotojai neatsako už lankytojo sveikatos sutrikimus, sužalojimus ir nelaimingus
atsitikimus, įvykusius lankantis Baseine, povandeninio masažo voniose.

3 Lankytojai į baseiną, povandeninio masažo vonias įleidžiami tik susimokėjus kasoje arba pagal gydytojo fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytojo paskyrimą nurodytomis dienomis ir valandomis.

4 Baseine, povandeninio masažo voniose draudžiama lankytis šiems asmenims:
• sergantiems infekcinėmis ligomis;
• sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
• asmenims su atviromis žaizdomis;
• nelaikantiems šlapimo ar išmatų;
• asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
• asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
• asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę darbuotojams ir lankytojams, Baseino ir povandeninio masažo patalpų
saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;
• pašaliniams asmenims.

5 Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali
lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens, susimokėjus kasoje, bei galintis jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti
vandenyje.

6 Vaikai iki 16 metų gali lankytis baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų
saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų
saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.

7 Baseinas, povandeninio masažo vonios gali būti uždaryti dėl atliekamų profilaktikos darbų, treniruočių,
nenumatytais atvejais, apie tai įspėjus iš anksto informaciniuose stenduose, internetiniame puslapyje
www.affidea.lt.

8 Lankytojai privalo palikti baseiną likus 30 min. iki lankytojams skirto paskutinės valandos darbo pabaigos.

9 Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių Taisyklių punktą bei gavęs darbuotojo įspėjimą, turi nedelsiant palikti Baseino,
povandeninio masažo patalpas.

10 Lankytojai, padarę žalą Baseinui, povandeninio masažo vonioms, persirengimo patalpų inventoriui, atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai)
arba lydintys asmenys.

 

II. Paslaugų įsigijimo tvarka, įkainiai

1 Apsilankymo baseine, povandeninio masažo voniose kainos pateikiamos informaciniuose stenduose ir
interneto puslapyje www.affidea.lt. Susimokama registratūroje, o apsilankymo laikas derinamas reabilitacijos
skyriuje.

2 Parduodamų čekių kiekis turi atitikti faktinį įeinančių į Baseiną asmenų skaičių.

3 Apsilankymai į baseiną, povandeninio masažo vonias gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba
kai nebėra laisvų vietų paslaugai suteikti.

4 Asmeniui, susimokėjusiam ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino, povandeninio masažo paslaugomis, pinigai
negrąžinami ir nekeičiami.

5 Susimokėjus už paslaugą, kuri yra teikiama baseine, praleisto laiko trukmė nuo įsigijimo iki išėjimo iš
persirengimo kambario yra 1 val. (45 min. mankštai, 15 min. prausimuisi bei persirengimui). Lankytojas pats
stebi ir kontroliuoja savo laiką Baseine. Pinigai už nepilnai išnaudotą laiką lankytojui negrąžinami.

6 Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, registratūros ar paslaugas teikiantis darbuotojas turi teisę pareikalauti
lankytojo pateikti asmens tapatybę bei amžių patvirtinantį dokumentą.

 

III. Spintelės raktas, jo paskirtis ir naudojimas

1 Lankytojui įsigijus paslaugą, išduodamas spintelės raktelis, kuris priskiriamas kiekvienam lankytojui individualiai.

2 Pametus raktelį, į kasą yra sumokami 5 eurai.

3 Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

4 Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant atrakinti ne
savo spintelę, tokie lankytojų veiksmai gali būti vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.

 

IV. Kita bendra informacija

1 Administracija neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo spintelėse.

2 Lankytojai privalo pasirūpinti guminėmis šlepetėmis, tinkamomis avėti drėgnoje patalpoje, maudymosi
glaudėmis/kostiumais, plaukimo kepuraitėmis, , rankšluosčiais, higienos reikmenimis (prausimosi priemonė,
kempinė ir pan.).

3 Vienkartinius antbačius, , kepuraites galima įsigyti registratūroje už papildomą mokestį.

4 Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

5 Lankytojai, nemokantys plaukti, turi laikytis atsargumo ir būti Baseino negiliame plote.

6 Baseine, povandeninio masažo vonioje atsiradus bet kokiems sveikatos sutrikimams, lankytojai privalo kreiptis
į paslaugas teikiantį darbuotoją.

7 Lankytojai privalo nedelsdami palikti Baseiną, povandeninio masažo vonias, jeigu to reikalauja personalas
(pvz., evakuacijos atveju ar pažeidus Vidaus tvarkos taisykles).

 

V. Lankytojų teisės ir pareigos

1 Lankytojas turi teisę naudotis Baseino, povandeninio masažo vonių inventoriumi, kuris skirtas lankytojams, prieš
tai suderinus su paslaugą teikiančiu darbuotoju;

2 Lankytojas įsipareigoja:
• prieš pradėdamas naudotis Baseino, povandeninio masažo vonių teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo
sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu,
tenka pačiam lankytojui;
• būdamas Baseine, povandeninio masažo voniose ir naudodamasis teikiamomis paslaugomis, griežtai
laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
• vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
• naudotis baseinu ir povandeninio masažo voniomis taip, kaip to reikalauja šios taisyklės.

 

VI. Administracijos teisės

1 Paslaugas teikiantys darbuotojai turi teisę:
• Į baseiną, povandeninį masažą neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų
saugumui, Baseino, povandeninio masažo vonių higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms
elgesio normoms;
• į Baseiną, povandeninio masažo vonias neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis Taisyklių;
• uždrausti toliau naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, jeigu lankytojai nesilaiko Taisyklių, pažeidžia kitų
lankytojų saugumą, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo
nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
• bet kuriuo metu pakeisti Baseino, povandeninio masažo vonių teikiamų paslaugų sąrašą be išankstinio
įspėjimo;
• vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai.

 

VII. Rekomendacijos lankytojams

1 Administracija rekomenduoja planuojantiems pasinaudoti Baseino, povandeninio masažo vonių paslaugomis
įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).

2 Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną, povandeninį masažą neštis brangių ir/ar vertingų daiktų
(papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.).

3 Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino, povandeninio masažo teikiamomis paslaugomis segint
bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar
Baseino, povandeninio masažo vonių inventoriui.

VIII. Draudimai

• Baseine, povandeninio masažo voniose draudžiama:
• atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
• atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
• lankytis su gyvūnais;
• gadinti inventorių;
• garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos,
• bėgioti baseino, povandeninio masažo patalpose ir ant baseino bortelio (lankytojas gali paslysti ir susižaloti),
stumdytis;
• spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
• avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki viršutinių rūbų rūbinės;
• lankytojui naudotis ne jam priskirtu rakteliu;
• šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, bokštelių, siekiant nardyti;
• vaikščioti pašaliniams asmenims;
• naudotis baseinu, povandeninio masažo voniomis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų;
• atsinešti į dušus ir juose naudoti užpilus, ekstraktus, skutimosi, depiliavimo priemones;
• skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kitose patalpose;
• gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kitus daiktus) persirengimo
kambariuose;
• filmuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras leidimas;
• fotografuoti, išskyrus atvej

 

IX. Atsakomybė

1 Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, povandeninio masažo vonioms , lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys,
atsako jų tėvai ar globėjai.

2 Administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama
policija.

3 Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių
nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

4 Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo
metu patvirtintus įkainius.

5 Administracija nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine, povandeninio masažo
voniose patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar
rekomendacijų.

6 Administracija už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims
neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo,
nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei paslaugas
teikiančio personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS MŪSŲ BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ.